Beleidsplan Vereniging vrienden van de Lebbenbrugge 2020-2024

Vrienden van de Lebbenbrugge

1. Inleiding / Voorgeschiedenis

Op 19 september 1925 werd de Oudheidkundige Vereniging de Graafschap opgericht. Het doel van deze vereniging was “de beoefening van de geschiedenis, letterkunde en recht van de Graafschap” en ook “het verzamelen van voorwerpen hierop betrekking hebbende”.

Daarbij werd onder meer gedacht aan het verwerven van een nog in oude staat verkerende Saksische boerderij. Na de landbouwcrisis in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw werd immers de landbouw in hoog tempo gemoderniseerd. Als gevolg daarvan verdwenen vele oude boerderijen of zij verloren hun oude karakter.

Een van de bestuursleden van de nieuwe vereniging, het hoofd van een van de lagere scholen in Borculo Hendrik Willem Heuvel, koesterde al sinds lang deze wens en had er zich in woord en geschrift voor ingezet. Hij had daarbij in het bijzonder het oog op de boerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo, een boerderij waarvan het achterhuis uit ongeveer 1500 dateert. Het voorhuis daarvan is een eeuw jonger.

Heuvel overleed echter al zeer spoedig op 10 mei 1926. Als eerbetoon aan hem en om zijn wens gestalte te geven werd op 19 juni 1926 door de oudheidkundige vereniging de Graafschap de “Meester Hendrik Willem Heuvelstichting” opgericht. De stichtingsakte dateert van 5 augustus 1926.

Vanaf dat moment heeft deze stichting gedurende vijf jaar geprobeerd de boerderij “de Lebbenbrugge” in handen te krijgt, wat op 28 oktober 1931 uiteindelijk ook lukte. Tussen 1933 en 1939 volgde er een restauratie van het gebouw onder leiding van architect N. de Wolf uit Doesburg. In 1934 werd het museum als zodanig echter al officieel geopend.

In de eerste veertig jaar van haar bestaan was het museum in staat de uitgaven te dekken uit de inkomsten. Door de groeiende inflatie in de jaren zestig en zeventig werd dit echter steeds moeilijker voor het museum met als gevolg een niet-sluitende exploitatie. Aanvankelijk bleek de gemeente Borculo bereid om het nadelige exploitatiesaldo jaarlijks door middel van een subsidie af te dekken. Door de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de tachtiger jaren van de 20e eeuw moest echter worden omgezien naar andere inkomstenbronnen.

In september 1987 richt om die reden de heer J. W. Slotboom, de secretaris van de Heuvelstichting zich dan ook in het periodiek “’t Meistersbänksken” van de Oudheidkundige vereniging “De Graafschap” tot de leden van die vereniging om te komen tot een vriendenkring van “de Lebbenbrugge”. Het was de bedoeling jaarlijks terugkerende fondsen te verwerven door donaties van leden, door erfenissen en legaten en daarmee een kapitaal te verwerven waarvan de jaarlijkse revenuen kunnen worden gebruikt voor de dekking van een nadelig exploitatiesaldo of voor bijzondere uitgaven.

Nadat dit iniatief aanvankelijk weinig succesvol was bleken op de op 30 januari 1988 gehouden Algemene vergadering van de oudheidkundige vereniging de Graafschap 16 personen bereid donateur te worden van de Lebbenbrugge. In de volgende jaren groeide het aantal donateurs gestaag totdat de tijd rijp was om de donateurs te organiseren in een democratische rechtsvorm waarin zij een medebeslissingsrecht hebben over de besteding van de mede door hen ingebrachte financiële middelen. Daartoe werd 21 april 1994 een bijeenkomst van de donateurs belegd waar besloten werd tot de oprichting van een vereniging vrienden van de Lebbenbrugge. De notariële akte van deze vereniging, die de naam “Vrienden van het Boerderij-museum “de Lebbenbrugge” te Borculo” draagt, is op11 mei 1994 verleden.

2. Doel

Volgens artikel 3 van de statuten heeft deze vereniging uitsluitend ten doel het geven van financiële steun aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting te Borculo ten behoeve van het instandhouden van en het onderhoud aan het boerderij-museum “de Lebbenbrugge”te Borculo. De financiële steun kan bestaan uit giften, schenkingen of het verstrekken van leningen. Ingevolge het tweede lid van het genoemde artikel beoogt de vereniging slechts winst ten behoeve van voormelde financiële ondersteuning.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het innen van de jaarlijkse ledengelden;
 2. het werven van zoveel mogelijk leden, die met de doelstelling van de vereniging sympathiseren;
 3. de naamsbekendheid van het boerderijmuseum “de Lebbenbrugge” te Borculo te bevorderen;
 4. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Activiteiten

3.1. Inhoudelijk

De vereniging probeert de eigenaar van het museum, de meester Hendrik Willem Heuvelstichting met geld en anderszins bij te staan bij het onderhoud en de exploitatie van het museum. De stichting stelt het museum, dat is ingericht als een boerenhuis rond 190 bsp;open in de maanden mei tot en met oktober.

Leden van de vereniging verlenen hand- en spandiensten bij deze openstelling bijvoorbeeld als rondleider of als assistentieverlener. In de periode 2002-2004 is de naast het museum gelegen landbouwschuur met Europese en andere subsidies vergroot om daarmee gelegenheid te scheppen tot het houden van tijdelijke exposities. Deze exposities hebben betrekking op een bepaald aspect van het boerenleven in de Achterhoek De vereniging knoopt met haar activiteiten aan bij deze tijdelijke exposities.

De vereniging ontplooit voorts nog de volgende activiteiten.

3.2. Ledenwerving

 • De vereniging geeft een folder uit waarin het doel van de vereniging is omschreven. Aan deze folder is een aanmeldingsformulier gehecht voor de mensen die het museum willen ondersteunen. De folder is onder andere verkrijgbaar in het museum en op andere plaatsen waar mensen komen die interesse hebben in de streekcultuur van de Achterhoek. Daarbij kan worden gedacht aa het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem, aan andere musea in de Achterhoek, het toeristische informatiepunt in Borculo, aan hotels en campings in de omgeving e.d. Met deze folder vestigen we ook de aandacht van de bezoekers van de Achterhoek op het museum.
 • Veel mensen zijn na een bezoek aan het museum zo enthousiast dat zij de Lebbenbrugge op de een of andere wijze willen ondersteunen. Het bestuur is in verband daarmee voornemens de zichtbaarheid van de vereniging binnen het museum te vergroten door het laten vervaardigen van een foto van “de Lebbenbrugge” met de tekst “Steun de Lebbenbrugge en wordt vriend” met een postbus waarin het aanmeldingsfolder kan worden gedeponeerd.
 • Op de website www.lebbenbrugge.nl is een pagina over de vereniging opgenomen met de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich elektronisch aan te melden.

3.3 Fondsenwerving

In navolging van de G.A.van der Lugtstichting is de vereniging samen met de Heuvelstichting voornemens om een boekwerkje uit te geven met informatie voor mensen die de vereniging of de stichting zouden willen bedenken met een fiscaal aftrekbare gift, een legaat of een nalatenschap. Dit boekwerkje kan worden verstrekt aan notarissen in de Achterhoek Deze informatie kan ook worden opgenomen in een volgende druk van het boekje “Museum de Lebbenbrugge, een uniek erfgoed” dat in het museum verkrijgbaar is.

3.4 Toegestane omvang van het vermogen

De vereniging houdt niet meer middelen aan dan zij nodig heeft voor de financiering van haar uitgaven n en als een noodzakelijke buffer. De overige middelen staan ter beschikking van het museum voor de instandhouding van het gebouw en de aanschaf en restauratie van de voorwerpen in het museum. De vereniging kan een bepaald bedrag sparen zodat het museum daarmee een grotere uitgave kan doen.

De middelen van de vereniging die op enig moment niet worden uitgegeven of beschikbaar gesteld aan het museum worden op een spaarrekening geplaatst tegen een zo hoog mogelijke rente, met dien verstande dat het geplaatste bedrag op ieder gewenst moment ter beschikking kan komen van het museum en het risicoprofiel zo laag mogelijk is.

3.5 Bestuurders

De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De bestuurders mogen niet aan elkaar verwant zijn of in een vergelijkbare relatie met elkaar staan. Indien zij dat wensen kunnen zij een vergoeding ontvangen van de door hen gemaakte onkosten. In de regel maken de bestuursleden daar geen gebruik van tenzij het onevenredige kosten betreft.

Privacy beleid

De vereniging verzamelt persoonsgegevens van de aangesloten leden voor zover dit nodig is ten behoeve van het vastleggen van de lidmaatschapsrelatie met deze leden en voor het innen van de jaarlijkse bijdrage. Uitsluitend de secretaris en de penningmeester hebben inzage in deze lidmaatschaps- en contributieadministratie. Deze administratie is zodanig ingericht dat uitsluiten deze personen daar inzage in hebben.

3.6 Batig saldo na opheffing van de vereniging

Op grond van artikel 9, tweede lid van de statuten van de vereniging vervalt het batig saldo van de vereniging na vereffening aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, de eigenaar en exploitant van het museum.

Alg. ledenvergadering 22-04-2018

Aanwezig:

Het voltallige bestuur (René Nijhof (voorzitter), Dineke Hek (secretaris), Frans Knijnenburg (penningmeester), Jan-Willem van Rhijn en Ben van Dijk) en 26 leden en belangstellenden.

1. Opening door de voorzitter<>/strong

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Meerdere leden hebben zich helaas afgemeld voor de vergadering, onder andere in verband met de gezondheid.

3. Verslag van de 23e Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2017

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld.

4. Vaststelling jaarverslag

Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.

5. Financieel overzicht van de Vereniging door de penningmeester (balans per 31-12-2017) en vaststelling van het financieel jaarverslag

De financiële stukken worden toegelicht. Het financieel overzicht en jaarverslag worden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de bankkosten te verlagen. Dit is helaas niet mogelijk, omdat er sprake is van een zakelijke rekening.

6. Verslag van de kascommissie

Namens de kascommissie deelt de heer C. de Jeu mee dat bij controle van de boeken deze in orde zijn gebleken. De commissie stelt voor om de penningmeester te dechargeren, wat derhalve geschiedt.

7. Benoeming nieuwe kascommissie

Voor de kascommissie stellen de heer R. Kneepkens en de heer C. de Jeu zich beschikbaar. Zij worden door de vergadering benoemd tot kascommissie voor het volgende jaar.

8. Samenstelling bestuur

In het bestuur hebben drie leden zitting namens de Heuvelstichting. Twee leden zijn vanuit de Vrienden gekozen. René Nijhof is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. René wordt door de vergadering herkozen.

9. Mededelingen van of namens de voorzitter van de Heuvelstichting

De heer Wim Slotboom, voorzitter van de Heuvelstichting, vertelt over de werkzaamheden van de Heuvelstichting.

 • Het nieuwe verlichtingsplan is uitgevoerd. Veel museale stukken worden nu beter uitgelicht, er is sprake van nieuwe bedrading en ledverlichting.
 • Het terrasmeubilair is gelakt en ziet er daardoor weer heel mooi uit.
 • Het bureau van meester H.W. Heuvel heeft een plek gekregen in de opkamer.
 • Bij de fruitbomen zijn bordjes geplaatst met een foto en tekst.
 • De kruidentuin is aangelegd.
 • De verhalen van de rondleiders zijn vastgelegd.

In 2019 zijn er enkele activiteiten in het kader van het 85-jarig bestaan.

Er zijn veel vrijwilligers actief in en om het museum. Het bestuur kijkt tevreden terug op het vorig seizoen en dankt een ieder voor zijn/haar inzet.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Het beleidsplan dat op de website staat, loopt af. In 2019 zal er een nieuw plan opgesteld worden.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Aldus opgemaakt op 23 april 2018,

Dineke Hek, secretaris
René Nijhof, voorzitter

Programma 2022

Zondag 3 juli : 1 Eik & 15 Kunstenaars                 

Op 17  februari is er in Ruurlo een Eik met een omtrek van 3.60 m beschikbaar gesteld door de gemeente Berkelland en aldaar omgezaagd de deelnemende kunstenaars hebben een gedeelte van de eik uitgezocht en gaan daar iets  bijzonders van maken.

De kunstenaars zijn heel divers ieder in zijn eigen discipline.o.a. Beeldhouwen - Houtdraaien - Recyclekunst - Combi keramiek - Pyrografie - Abstracte technieken - Combi kombucha - Houtbewerken - Combi bronsgieten - Boomkunst carving - Combi metaalbewerken - Keramagiek en Beeldende Kunst.

Vandaag tonen een aantal kunstenaars hun vorderingen en vertellen zij wat de verdere plannen zijn.

De bedoeling is dat alle kunstwerken in 2023 tentoongesteld worden.

 

Zondag 7 augustus : Keramiekdag     

Keramiek-kunstenaars zijn artiesten die allemaal een eigen stijl van werken hebben en dat willen zij deze dag laten zien. 

  

Zondag 11 september : Beeldhouwersdag 

De Beeldhouwers die er zijn werken alleen met Inlands hout en demonstreren en vertellen graag deze dag hoe zij tot een kunstwerk komen.

 

Jaarverslag 2018

Ledental

Het ledenaantal van de vereniging is het afgelopen jaar gedaald. In december 2016 stonden er 180 leden op de ledenlijst, in december 2018 zijn er 170 leden van de Vereniging Vrienden van het Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge”. Deze daling komt door een opschoning van de ledenlijst, nadat er contact gelegd is met degenen die de contributie niet betaald hadden.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar gewijzigd. Frans Knijnenburg heeft afscheid genomen van het bestuur. De Heuvelstichting heeft Marja Slotboom bereid gevonden de vrijgekomen plaats in te vullen. De huidige samenstelling en taakverdeling van het bestuur is:

René Nijhof Voorzitter
Dineke Hek Secretaris
Ben van Dijk Penningmeester (namens de Heuvelstichting)
Jan-Willem van Rhijn lid (namens de Heuvelstichting)
Marja Slotboom lid (namens de Heuvelstichting)


Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar twee maal vergaderd.

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks houdt de vereniging een algemene ledenvergadering. Dit jaar vond deze plaats op zaterdag 14 april. Na afloop van de vergadering heeft Ben Tragter een film vertoond over de laatste dagen van de Needse textiel. Daarna hebben de textielvrijwilligsters een demonstratie gegeven hoe van vlas linnen wordt gemaakt.

Financiële steun Heuvelstichting

Het doel van de vereniging is het financieel ondersteunen van de Heuvelstichting. In de afgelopen jaren hebben de Vrienden van de Lebbenbrugge financieel bijgedragen aan meerdere projecten van de Heuvelstichting.

Het gaat hierbij om ondersteuning bij de renovatie, restauratie en nieuwbouw van o.a. beide schuren, een klok, twee kasten, de slagboom, de kapbergen en de rosmolen, aanleg van de nieuwe verlichting, etc.

Ook dit jaar heeft de vereniging een financiële bijdrage aan de Heuvelstichting gegeven. De Heuvelstichting heeft aangegeven, deze bijdrage te willen benutten voor de renovatie van het dak.

ANBI-instelling

Per 1 januari 2008 heeft de vereniging van de Belastingdienst de erkenning gekregen, dat zij een ANBI-instelling is. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat men ten behoeve van het museum belastingvrij aan de vereniging kan schenken of nalaten.

Dineke Hek

Secretaris

Beleidsplan Vereniging vrienden van de Lebbenbrugge 2014-2018.

1. Inleiding / Voorgeschiedenis

Op 19 september 1925 werd de Oudheidkundige Vereniging de Graafschap opgericht. Het doel van deze vereniging was “de beoefening van de geschiedenis, letterkunde en recht van de Graafschap” alsmede “het verzamelen van voorwerpen hierop betrekking hebbende”.

Daarbij werd onder meer gedacht aan het verwerven van een nog in oude staat verkerende Saksische boerderij. Na de landbouwcrisis in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw werd immers de landbouw in hoog tempo gemoderniseerd. Als gevolg daarvan verdwenen vele oude boerderijen of zij verloren hun oude karakter.

Een van de bestuursleden van de nieuwe vereniging, het hoofd van een van de lagere scholen in Borculo Hendrik Willem Heuvel, koesterde al sinds lang deze wens en had er zich in woord en geschrift voor ingezet. Hij had daarbij in het bijzonder het oog op de boerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo, een boerderij waarvan het achterhuis uit ongeveer 1500 dateert. Het voorhuis daarvan is een eeuw jonger.

Heuvel overleed echter al zeer spoedig op 10 mei 1926. Als eerbetoon aan hem en om zijn wens gestalte te geven werd op 19 juni 1926 door de oudheidkundige vereniging de Graafschap de “Meester Hendrik Willem Heuvelstichting” opgericht. De stichtingsakte dateert van 5 augustus 1926.

Vanaf dat moment heeft deze stichting gedurende vijf jaar geprobeerd de boerderij “de Lebbenbrugge” in handen te krijgt, wat op 28 oktober 1931 uiteindelijk ook lukte. Tussen 1933 en 1939 volgde er een restauratie van het gebouw onder leiding van architect N. de Wolf uit Doesburg. In 1934 werd het museum als zodanig echter al officieel geopend.

In de eerste veertig jaar van haar bestaan was het museum in staat de uitgaven te dekken uit de inkomsten. Door de groeiende inflatie in de jaren zestig en zeventig werd dit echter steeds moeilijker voor het museum met als gevolg een niet-sluitende exploitatie. Aanvankelijk bleek de gemeente Borculo bereid om het nadelige exploitatiesaldo jaarlijks door middel van een subsidie af te dekken. Door de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de tachtiger jaren van de 20e eeuw moest echter worden omgezien naar andere inkomstenbronnen.

In september 1987 richt om die reden de heer J. W. Slotboom, de secretaris van de Heuvelstichting zich dan ook in het periodiek “’t Meistersbänksken” van de Oudheidkundige vereniging “De Graafschap” tot de leden van die vereniging om te komen tot een vriendenkring van “de Lebbenbrugge”. Het was de bedoeling jaarlijks terugkerende fondsen te verwerven door donaties van leden, door erfenissen en legaten en daarmee een kapitaal te verwerven waarvan de jaarlijkse revenuen kunnen worden gebruikt voor de dekking van een nadelig exploitatiesaldo of voor bijzondere uitgaven.

Nadat dit iniatief aanvankelijk weinig succesvol was bleken op de op 30 januari 1988 gehouden Algemene vergadering van de oudheidkundige vereniging de Graafschap 16 personen bereid donateur te worden van de Lebbenbrugge. In de volgende jaren groeide het aantal donateurs gestaag totdat de tijd rijp was om de donateurs te organiseren in een democratische rechtsvorm waarin zij een medebeslissingsrecht hebben over de besteding van de mede door hen ingebrachte financiële middelen. Daartoe werd 21 april 1994 een bijeenkomst van de donateurs belegd waar besloten werd tot de oprichting van een vereniging vrienden van de Lebbenbrugge. De notariële akte van deze vereniging, die de naam “Vrienden van het Boerderij-museum “de Lebbenbrugge” te Borculo” draagt, is op11 mei 1994 verleden.

2. Doel

Volgens artikel 3 van de statuten heeft deze vereniging uitsluitend ten doel het geven van financiële steun aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting te Borculo ten behoeve van het instandhouden van en het onderhoud aan het boerderij-museum “de Lebbenbrugge”te Borculo. De financiële steun kan bestaan uit giften, schenkingen of het verstrekken van leningen. Ingevolge het tweede lid van het genoemde artikel beoogt de vereniging slechts winst ten behoeve van voormelde financiële ondersteuning.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het innen van de jaarlijkse ledengelden;
 2. het werven van zoveel mogelijk leden, die met de doelstelling van de vereniging sympathiseren;
 3. de naamsbekendheid van het boerderijmuseum “de Lebbenbrugge” te Borculo te bevorderen;
 4. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Activiteiten

3.1. Inhoudelijk

De vereniging probeert de eigenaar van het museum, de meester Hendrik Willem Heuvelstichting met geld en anderszins bij te staan bij het onderhoud en de exploitatie van het museum. De stichting stelt het museum, dat is ingericht als een boerenhuis rond 1900, open in de maanden mei tot en met september.

Leden van de vereniging verlenen hand- en spandiensten bij deze openstelling bijvoorbeeld als rondleider of als assistentieverlener. In de periode 2002-2004 is de naast het museum gelegen landbouwschuur met Europese en andere subsidies vergroot om daarmee gelegenheid te scheppen tot het houden van tijdelijke exposities. Deze exposities hebben betrekking op een bepaald aspect van het boerenleven in de Achterhoek De vereniging knoopt met haar activiteiten aan bij deze tijdelijke exposities.

De vereniging ontplooit voorts nog de volgende activiteiten.

3.2. Ledenwerving

 • De vereniging geeft een folder uit waarin het doel van de vereniging is omschreven. Aan deze folder is een aanmeldingsformulier gehecht voor de mensen die het museum willen ondersteunen. De folder is onder andere verkrijgbaar in het museum en op andere plaatsen waar mensen komen die interesse hebben in de streekcultuur van de Achterhoek. Daarbij kan worden gedacht aan het Staring-Instituut, aan andere musea in de Achterhoek, de VVV in Borculo, aan hotels en campings in de omgeving e.d. Met deze folder vestigen we ook de aandacht van de bezoekers van de Achterhoek op het museum.
    
 • Veel mensen zijn na een bezoek aan het museum zo enthousiast dat zij de Lebbenbrugge op de een of andere wijze willen ondersteunen. Het bestuur is in verband daarmee voornemens de zichtbaarheid van de vereniging binnen het museum te vergroten door het laten vervaardigen van een foto van “de Lebbenbrugge” met de  tekst “Steun de Lebbenbrugge en wordt vriend” met een postbus waarin het aanmeldingsfolder kan worden gedeponeerd.
    
 • Op de website www.lebbenbrugge.nl is een pagina over de vereniging opgenomen met de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich elektronisch aan te melden. 

3.3 Fondsenwerving

In navolging van de G.A.van der Lugtstichting is de vereniging samen met de Heuvelstichting voornemens om een boekwerkje uit te geven met informatie voor mensen die de vereniging of de stichting zouden willen bedenken met een fiscaal aftrekbare gift, een legaat of een nalatenschap. Dit boekwerkje kan worden verstrekt aan notarissen in de Achterhoek Deze informatie kan ook worden opgenomen in een volgende druk van het boekje “Museum de Lebbenbrugge, een uniek erfgoed” dat in het museum verkrijgbaar is.

3.4 Toegestane omvang van het vermogen

De vereniging houdt niet meer middelen aan dan zij nodig heeft voor de financiering van haar uitgaven. De overige middelen staan ter beschikking van het museum voor de instandhouding van het gebouw en de aanschaf en restauratie van de voorwerpen in het museum. De vereniging kan een bepaald bedrag sparen zodat het museum daarmee een grotere uitgave kan doen.

De middelen van de vereniging die op enig moment niet worden uitgegeven of beschikbaar gesteld aan het museum worden op een spaarrekening geplaatst tegen een zo hoog mogelijke rente, met dien verstande dat het geplaatste bedrag op ieder gewenst moment ter beschikking kan komen van het museum en het risicoprofiel zo laag mogelijk is.

3.5 Bestuurders

De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De bestuurders mogen niet aan elkaar verwant zijn of in een vergelijkbare relatie met elkaar staan. Indien zij dat wensen kunnen zij een vergoeding ontvangen van de door hen gemaakte onkosten. In de regel maken de bestuursleden daar geen gebruik van tenzij het onevenredige kosten betreft.

3.6 Batig saldo na opheffing van de vereniging

Op grond van artikel 9, tweede lid van de statuten van de vereniging vervalt het batig saldo van de vereniging na vereffening aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, de eigenaar en exploitant van het museum.

Foto-impressie