Beleidsplan Vereniging vrienden van de Lebbenbrugge 2014-2018.

1. Inleiding / Voorgeschiedenis

Op 19 september 1925 werd de Oudheidkundige Vereniging de Graafschap opgericht. Het doel van deze vereniging was “de beoefening van de geschiedenis, letterkunde en recht van de Graafschap” alsmede “het verzamelen van voorwerpen hierop betrekking hebbende”.

Daarbij werd onder meer gedacht aan het verwerven van een nog in oude staat verkerende Saksische boerderij. Na de landbouwcrisis in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw werd immers de landbouw in hoog tempo gemoderniseerd. Als gevolg daarvan verdwenen vele oude boerderijen of zij verloren hun oude karakter.

Een van de bestuursleden van de nieuwe vereniging, het hoofd van een van de lagere scholen in Borculo Hendrik Willem Heuvel, koesterde al sinds lang deze wens en had er zich in woord en geschrift voor ingezet. Hij had daarbij in het bijzonder het oog op de boerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo, een boerderij waarvan het achterhuis uit ongeveer 1500 dateert. Het voorhuis daarvan is een eeuw jonger.

Heuvel overleed echter al zeer spoedig op 10 mei 1926. Als eerbetoon aan hem en om zijn wens gestalte te geven werd op 19 juni 1926 door de oudheidkundige vereniging de Graafschap de “Meester Hendrik Willem Heuvelstichting” opgericht. De stichtingsakte dateert van 5 augustus 1926.

Vanaf dat moment heeft deze stichting gedurende vijf jaar geprobeerd de boerderij “de Lebbenbrugge” in handen te krijgt, wat op 28 oktober 1931 uiteindelijk ook lukte. Tussen 1933 en 1939 volgde er een restauratie van het gebouw onder leiding van architect N. de Wolf uit Doesburg. In 1934 werd het museum als zodanig echter al officieel geopend.

In de eerste veertig jaar van haar bestaan was het museum in staat de uitgaven te dekken uit de inkomsten. Door de groeiende inflatie in de jaren zestig en zeventig werd dit echter steeds moeilijker voor het museum met als gevolg een niet-sluitende exploitatie. Aanvankelijk bleek de gemeente Borculo bereid om het nadelige exploitatiesaldo jaarlijks door middel van een subsidie af te dekken. Door de bezuinigingen op de overheidsuitgaven in de tachtiger jaren van de 20e eeuw moest echter worden omgezien naar andere inkomstenbronnen.

In september 1987 richt om die reden de heer J. W. Slotboom, de secretaris van de Heuvelstichting zich dan ook in het periodiek “’t Meistersbänksken” van de Oudheidkundige vereniging “De Graafschap” tot de leden van die vereniging om te komen tot een vriendenkring van “de Lebbenbrugge”. Het was de bedoeling jaarlijks terugkerende fondsen te verwerven door donaties van leden, door erfenissen en legaten en daarmee een kapitaal te verwerven waarvan de jaarlijkse revenuen kunnen worden gebruikt voor de dekking van een nadelig exploitatiesaldo of voor bijzondere uitgaven.

Nadat dit iniatief aanvankelijk weinig succesvol was bleken op de op 30 januari 1988 gehouden Algemene vergadering van de oudheidkundige vereniging de Graafschap 16 personen bereid donateur te worden van de Lebbenbrugge. In de volgende jaren groeide het aantal donateurs gestaag totdat de tijd rijp was om de donateurs te organiseren in een democratische rechtsvorm waarin zij een medebeslissingsrecht hebben over de besteding van de mede door hen ingebrachte financiële middelen. Daartoe werd 21 april 1994 een bijeenkomst van de donateurs belegd waar besloten werd tot de oprichting van een vereniging vrienden van de Lebbenbrugge. De notariële akte van deze vereniging, die de naam “Vrienden van het Boerderij-museum “de Lebbenbrugge” te Borculo” draagt, is op11 mei 1994 verleden.

2. Doel

Volgens artikel 3 van de statuten heeft deze vereniging uitsluitend ten doel het geven van financiële steun aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting te Borculo ten behoeve van het instandhouden van en het onderhoud aan het boerderij-museum “de Lebbenbrugge”te Borculo. De financiële steun kan bestaan uit giften, schenkingen of het verstrekken van leningen. Ingevolge het tweede lid van het genoemde artikel beoogt de vereniging slechts winst ten behoeve van voormelde financiële ondersteuning.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het innen van de jaarlijkse ledengelden;
 2. het werven van zoveel mogelijk leden, die met de doelstelling van de vereniging sympathiseren;
 3. de naamsbekendheid van het boerderijmuseum “de Lebbenbrugge” te Borculo te bevorderen;
 4. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. Activiteiten

3.1. Inhoudelijk

De vereniging probeert de eigenaar van het museum, de meester Hendrik Willem Heuvelstichting met geld en anderszins bij te staan bij het onderhoud en de exploitatie van het museum. De stichting stelt het museum, dat is ingericht als een boerenhuis rond 1900, open in de maanden mei tot en met september.

Leden van de vereniging verlenen hand- en spandiensten bij deze openstelling bijvoorbeeld als rondleider of als assistentieverlener. In de periode 2002-2004 is de naast het museum gelegen landbouwschuur met Europese en andere subsidies vergroot om daarmee gelegenheid te scheppen tot het houden van tijdelijke exposities. Deze exposities hebben betrekking op een bepaald aspect van het boerenleven in de Achterhoek De vereniging knoopt met haar activiteiten aan bij deze tijdelijke exposities.

De vereniging ontplooit voorts nog de volgende activiteiten.

3.2. Ledenwerving

 • De vereniging geeft een folder uit waarin het doel van de vereniging is omschreven. Aan deze folder is een aanmeldingsformulier gehecht voor de mensen die het museum willen ondersteunen. De folder is onder andere verkrijgbaar in het museum en op andere plaatsen waar mensen komen die interesse hebben in de streekcultuur van de Achterhoek. Daarbij kan worden gedacht aan het Staring-Instituut, aan andere musea in de Achterhoek, de VVV in Borculo, aan hotels en campings in de omgeving e.d. Met deze folder vestigen we ook de aandacht van de bezoekers van de Achterhoek op het museum.
    
 • Veel mensen zijn na een bezoek aan het museum zo enthousiast dat zij de Lebbenbrugge op de een of andere wijze willen ondersteunen. Het bestuur is in verband daarmee voornemens de zichtbaarheid van de vereniging binnen het museum te vergroten door het laten vervaardigen van een foto van “de Lebbenbrugge” met de  tekst “Steun de Lebbenbrugge en wordt vriend” met een postbus waarin het aanmeldingsfolder kan worden gedeponeerd.
    
 • Op de website www.lebbenbrugge.nl is een pagina over de vereniging opgenomen met de mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich elektronisch aan te melden. 

3.3 Fondsenwerving

In navolging van de G.A.van der Lugtstichting is de vereniging samen met de Heuvelstichting voornemens om een boekwerkje uit te geven met informatie voor mensen die de vereniging of de stichting zouden willen bedenken met een fiscaal aftrekbare gift, een legaat of een nalatenschap. Dit boekwerkje kan worden verstrekt aan notarissen in de Achterhoek Deze informatie kan ook worden opgenomen in een volgende druk van het boekje “Museum de Lebbenbrugge, een uniek erfgoed” dat in het museum verkrijgbaar is.

3.4 Toegestane omvang van het vermogen

De vereniging houdt niet meer middelen aan dan zij nodig heeft voor de financiering van haar uitgaven. De overige middelen staan ter beschikking van het museum voor de instandhouding van het gebouw en de aanschaf en restauratie van de voorwerpen in het museum. De vereniging kan een bepaald bedrag sparen zodat het museum daarmee een grotere uitgave kan doen.

De middelen van de vereniging die op enig moment niet worden uitgegeven of beschikbaar gesteld aan het museum worden op een spaarrekening geplaatst tegen een zo hoog mogelijke rente, met dien verstande dat het geplaatste bedrag op ieder gewenst moment ter beschikking kan komen van het museum en het risicoprofiel zo laag mogelijk is.

3.5 Bestuurders

De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De bestuurders mogen niet aan elkaar verwant zijn of in een vergelijkbare relatie met elkaar staan. Indien zij dat wensen kunnen zij een vergoeding ontvangen van de door hen gemaakte onkosten. In de regel maken de bestuursleden daar geen gebruik van tenzij het onevenredige kosten betreft.

3.6 Batig saldo na opheffing van de vereniging

Op grond van artikel 9, tweede lid van de statuten van de vereniging vervalt het batig saldo van de vereniging na vereffening aan de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, de eigenaar en exploitant van het museum.

Foto-impressie