Alg. ledenvergadering 22-04-2018

Aanwezig:

Het voltallige bestuur (René Nijhof (voorzitter), Dineke Hek (secretaris), Frans Knijnenburg (penningmeester), Jan-Willem van Rhijn en Ben van Dijk) en 26 leden en belangstellenden.

1. Opening door de voorzitter<>/strong

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Meerdere leden hebben zich helaas afgemeld voor de vergadering, onder andere in verband met de gezondheid.

3. Verslag van de 23e Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2017

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld.

4. Vaststelling jaarverslag

Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.

5. Financieel overzicht van de Vereniging door de penningmeester (balans per 31-12-2017) en vaststelling van het financieel jaarverslag

De financiële stukken worden toegelicht. Het financieel overzicht en jaarverslag worden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de bankkosten te verlagen. Dit is helaas niet mogelijk, omdat er sprake is van een zakelijke rekening.

6. Verslag van de kascommissie

Namens de kascommissie deelt de heer C. de Jeu mee dat bij controle van de boeken deze in orde zijn gebleken. De commissie stelt voor om de penningmeester te dechargeren, wat derhalve geschiedt.

7. Benoeming nieuwe kascommissie

Voor de kascommissie stellen de heer R. Kneepkens en de heer C. de Jeu zich beschikbaar. Zij worden door de vergadering benoemd tot kascommissie voor het volgende jaar.

8. Samenstelling bestuur

In het bestuur hebben drie leden zitting namens de Heuvelstichting. Twee leden zijn vanuit de Vrienden gekozen. René Nijhof is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. René wordt door de vergadering herkozen.

9. Mededelingen van of namens de voorzitter van de Heuvelstichting

De heer Wim Slotboom, voorzitter van de Heuvelstichting, vertelt over de werkzaamheden van de Heuvelstichting.

  • Het nieuwe verlichtingsplan is uitgevoerd. Veel museale stukken worden nu beter uitgelicht, er is sprake van nieuwe bedrading en ledverlichting.
  • Het terrasmeubilair is gelakt en ziet er daardoor weer heel mooi uit.
  • Het bureau van meester H.W. Heuvel heeft een plek gekregen in de opkamer.
  • Bij de fruitbomen zijn bordjes geplaatst met een foto en tekst.
  • De kruidentuin is aangelegd.
  • De verhalen van de rondleiders zijn vastgelegd.

In 2019 zijn er enkele activiteiten in het kader van het 85-jarig bestaan.

Er zijn veel vrijwilligers actief in en om het museum. Het bestuur kijkt tevreden terug op het vorig seizoen en dankt een ieder voor zijn/haar inzet.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Het beleidsplan dat op de website staat, loopt af. In 2019 zal er een nieuw plan opgesteld worden.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Aldus opgemaakt op 23 april 2018,

Dineke Hek, secretaris
René Nijhof, voorzitter

Foto-impressie